بازکوکی

کیک تولد و خاص

کیک شیفون شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

تعیین جنسیت

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال

کانادایی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال

گل شکلاتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

کیک ماه تولد(با قالب ماه تولد)

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کیک ردولوت با روکش خامه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۲۰,۰۰۰ ریال

سگ های نگهبان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک کارتونی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۹۳۵,۰۰۰ ریال

قلب شکلاتی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

سابله

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی22

وزن پایه: ۱.۵ کیلو قیمت پایه: ۹۸۰,۰۰۰ ریال

توت فرنگی

وزن پایه: ۱.۵ کیلو قیمت پایه: ۹۸۰,۰۰۰ ریال

پاییز

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

بهار2

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

بهار

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال

تاریک

وزن پایه: ۱.۵ کیلو قیمت پایه: ۸۹۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 01

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال

مینیون

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مداد

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

گل رنگی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

گل یخ

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

گل گلی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

قلبی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دندان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دریا

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

ویولت

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

رنگین کمان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

پرنسس

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

بن تن

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

رویا

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

فانی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

چهارفصل

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال

گل سرخ

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

آسمان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال