بازکوکی

چیزکیک و رولت

رولت نسکافه ای 3

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی _ وانیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رولت نسکافه 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

رولت نسکافه ای

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک اسنیکرز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک کاراملی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نوتلا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

تارت شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال