بازکوکی

چیزکیک و دسر

چیزکیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک کاراملی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نوتلا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تارت شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک میوه فصل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا با ژله

حداقل سفارش: ۹ عدد قیمت واحد: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

دسر پان اسپانیا

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

ژله ویترینی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله پرتقالی و میوه دلخواه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله توت فرنگی و میوه فصل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نیویورکی بزرگ 8 نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۹۰,۰۰۰ ریال