بازکوکی

دسر

ژله دورنگ

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا با ژله

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

ژله معلق انار

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

ژله خورده شیشه لیوانی

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

دسر پان اسپانیا

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

برشتوک شکلاتی

وزن پایه: ۱ کیلو قیمت پایه: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

ژله خورده شیشه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا وانیلی با ژله

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

ژله چرخشی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

ژله ویترینی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا زعفرانی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

پاناکوتا شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

ژله چند رنگ

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پودینگ شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال