بازکوکی

شیرینی های بین الملل

کیک روسی عسلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کیک کاراملی مغزدار ترکیه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال