بازکوکی

شیرینی های بین الملل

باقلوا پیتزایی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۲۰,۰۰۰ ریال

باقلوای مغزدار 565 گرمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روسی عسلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

باقلوای مغزدار 430 گرمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۶۰,۰۰۰ ریال

باقلوای مغزدار 510 گرمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کنافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

لگیمات

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

کیک کاراملی مغزدار ترکیه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال