بازکوکی

نان

نان جو خانگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

نان سیمیت

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

نان شیرمال حلزونی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال