بازکوکی

کیک روزانه و عصرانه

کیک تافی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

بروانی شکلاتی رژیمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی خیس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دارچین و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

نان پیروک با خرما

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

نان ارده و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک نارگیل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دورنگ عصرانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک گاتوشا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۴۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۸۰,۰۰۰ ریال

کیک سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۲۰,۰۰۰ ریال

کیک موز و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک کره ای شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک ساده صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب و زعفران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیرکنجدی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال