بازکوکی

کیک روزانه و عصرانه

کیک چای

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۳۰,۰۰۰ ریال

بروانی شکلاتی رژیمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی خیس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۸۰,۰۰۰ ریال

نان پیروک با خرما

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال

نان ارده و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال

کیک نارگیل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دورنگ عصرانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک گاتوشا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۴۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۸۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک کره ای شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک ساده صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب و زعفران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیرکنجدی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال