بازکوکی

کیک روزانه و عصرانه

کیک هلو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک گیلاس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی خیس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دارچین و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

نان پیروک با خرما

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

نان ارده و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک نارگیل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دورنگ عصرانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک گاتوشا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۴۰,۰۰۰ ریال

کیک مرمری سایز بزرگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

هویج و گردو سایز بزرگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۸۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو سایز متوسط

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۹۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی سایز بزرگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۹۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی سایز متوسط

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۹۰,۰۰۰ ریال

کیک ردولوت سایز بزرگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی سایز بزرگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۸۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۲۰,۰۰۰ ریال

کیک موز و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک کره ای شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

کیک کوئینگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک ساده صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب و زعفران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیرکنجدی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک سینامون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

ردولوت سایز کوچک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی سایز کوچک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو سایز کوچک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

مرمری سایز کوچک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال