بازکوکی

سالادبار و رژیمی

سالاد سزار دو نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار تک نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد ميوه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۵,۰۰۰ ریال

سالاد كيل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۵,۰۰۰ ریال

سالاد فتوش

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۴۵,۰۰۰ ریال

سالاد كنولپ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۷۵,۰۰۰ ریال

سالاد روكولا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال