بازکوکی

محصولات رژیمی

بروانی شکلاتی رژیمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

موجور کدو سبز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

کوکی رژیمی موزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۸,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

اوتیمل بار شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

اوتیمل موزی پخته

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

مافین موزی رژیمی

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

کیک شیره انگور

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۸۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی مخصوص ورزشکاران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی پاند

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال