بازکوکی

سالادبار و رژیمی

پاستا پنه آلفردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی مخصوص ورزشکاران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی پاند

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار دو نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار تک نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد ميوه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

سالاد كيل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد فتوش

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

سالاد كنولپ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد روكولا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۶۰,۰۰۰ ریال