بازکوکی

شورینی

مرغ چوبی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

مافین پنیر و سبزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۷۰,۰۰۰ ریال

شات چیکن استراگانف

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال