بازکوکی

شورینی و غذایی

شات کشک بادمجان

حداقل سفارش: ۹ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

موجور کدو سبز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

سمبوسه معمولی نیمه آماده

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

کیک کشک و بادمجان

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

مافین پنیر و سبزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

شات چیکن استراگانف

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال