بازکوکی

شورینی و غذایی

سمبوسه معمولی نیمه آماده

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

پک آنیل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۷۰,۰۰۰ ریال

حمص

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

پک آهو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

پک دلوان

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

پک دنیز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

پک تیدا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

پک نیلا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۷۰,۰۰۰ ریال

ترشی مخلوط خانگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک کشک و بادمجان

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

مافین پنیر و سبزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۷۰,۰۰۰ ریال

شات چیکن استراگانف

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال