بازکوکی

فروش روز

کماچ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

سمبوسه معمولی نیمه آماده

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

باقلوا پیتزایی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۲۰,۰۰۰ ریال

باقلوای مغزدار 565 گرمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

باقلوای مغزدار 430 گرمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۶۰,۰۰۰ ریال

باقلوای مغزدار 510 گرمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کنافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

زعفران ممتاز و خالص قائنات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال