بازکوکی

فروش روز

سالاد ميوه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

سالاد كيل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد فتوش

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

سالاد كنولپ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد روكولا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۶۰,۰۰۰ ریال