بازکوکی

ویترین

کیک رنگین کمان

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳,۱۶۰,۰۰۰ ریال

کیک زعتر و پنیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک اسنیکرز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کیک پاییزی دلبر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

کیک چای

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۳۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی گوی دار

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بروانی شکلاتی رژیمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

مینی کیک آبرنگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۳۰,۰۰۰ ریال

مینی کیک دلبر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد آبرنگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

نان جو خانگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

نان سیمیت

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

کوکی رژیمی موزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۸,۰۰۰ ریال

رولت طرح دریا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

رولت تک شاخ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۲۰,۰۰۰ ریال

رولت کهکشانی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۲۰,۰۰۰ ریال

اوتیمل بار شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

زعفران ممتاز و خالص قائنات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال