بازکوکی

ویترین

کیک تافی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک کاراملی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نوتلا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تارت شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

بروانی شکلاتی رژیمی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

مینی کیک آبرنگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۷۰,۰۰۰ ریال

مینی کیک دلبر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد آبرنگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

نان جو خانگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

نان سیمیت

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

کوکی رژیمی موزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۸,۰۰۰ ریال

رولت طرح دریا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

رولت تک شاخ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

رولت کهکشانی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

اوتیمل بار شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک دارچین و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

زعفران ممتاز و خالص قائنات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال