بازکوکی

ویترین

کماچ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد آبرنگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هلو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

نان جو خانگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

نان سیمیت

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

کوکی رژیمی موزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۸,۰۰۰ ریال

رولت طرح دریا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

رولت تک شاخ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

رولت کهکشانی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

اوتیمل بار شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک دارچین و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

ترشی مخلوط خانگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

زعفران ممتاز و خالص قائنات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال